Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Kinetička energija

Previous Chapter Next

Kinetička energija je rad koji treba uložiti da bi se tijelo iz mirovanja ubrzalo do neke brzine. Tijelo mase m koje se giba brzinom v ima kinetičku energiju:

Posebni oblik kinetičke energije je energija rotacije. Energija rotacije krutog tijela je

gdje je I moment tromosti tijela a ω kružna frekvencija rotacije.


      

© Hologram 2005-2019