Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Težišnice i težište trokuta

Previous Chapter Next

Težišnica trokuta je dužina koja spaja vrh s polovištem nasuprotne stranice te dijeli trokut na dva dijela jednake površine. Sve tri težišnice se sijeku u jednoj točki, težištu trokuta. Težište T dijeli svaku od težišnica u omjeru 1:2.

 


      

© Hologram 2005-2019