Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Analitička geometrija

Točka, pravac i dužina, Kružnica, Elipsa, Hiperbola, Parabola (ukupno 22)

Točka, pravac i dužina (10)
Udaljenost dviju točaka, Djelište dužine u zadanom omjeru, polovište dužine, Jednadžba pravca kroz točku, Jednadžba pravca kroz dvije točke, Uvjet da tri točke leže na istom pravcu, Udaljenost točke i pravca, Kut između pravaca, Uvjet paralelnosti i okomitosti pravaca, Simetrala dužine, Koordinate težišta trokuta
Kružnica (3)
Definicija i elementi kružnice, Jednažba tangente u točki kružnice, Uvjet da pravac bude tangenta kružnice
Elipsa (3)
Definicija i elementi elipse, Jednažba tangente u točki elipse, Uvjet da pravac bude tangenta elipse
Hiperbola (3)
Definicija i elementi hiperbole, Jednažba tangente u točki hiperbole, Uvjet da pravac bude tangenta hiperbole
Parabola (3)
Definicija i elementi parabole, Jednažba tangente u točki parabole, Uvjet da pravac bude tangenta parabole

      

© Hologram 2005-2019