Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Jednoliko ubrzano gibanje

Previous Chapter Next

a je konstantna akceleracija u m/s2 .
 je početna brzina u  trenutku  .

Prijeđeni put odgovara površini ispod pravca u v-t dijagramu.

Ako je početna brzina , vrijedi:


      

© Hologram 2005-2019