Search
Wednesday, December 02, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Drugi Newtonov zakon

Previous Chapter Next

Akceleracija je proporcionalna sili koja djeluje na tijelo, a obrnuto proporcionalna masi tijela.

Sila F se mjeri u jedinicama newton, oznaka jedinice je N. Jedinica mase m je kilogram, a oznaka jedinice je kg.

Tijelo mase  m, blizu površine Zemlje, osjeća silu težu uslijed gravitacijskog privlačenja.

 je akceleracija sile teže na morskoj površini, na  zemljopisne širine.

Za gravitacijsko privlačenje na visinama koje su usporedive s polumjerom Zemlje treba koristiti opći zakon gravitacije.


      

© Hologram 2005-2019