Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Frekvencija i valna duljina

Previous Chapter Next

Valna duljina  je udaljenost dviju najbližih točaka vala koje titraju u istoj fazi. Frekvencija f je broj punih titraja koje točka napravi u jedinici vremena. Veza između valne duljine, frekvencije i brzine vala v:

Za elektromagnetske valove u vakuumu v je jednako brzini svjetlosti.


      

© Hologram 2005-2019