Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Molarna masa

Previous Chapter Next

Masa jedne molekule tvari je

gdje je  atomska jedinica mase, a  relativna molekulska masa koju očitavamo iz periodnog sustava elemenata kao zbroj relativnih atomskih masa pojedinih atoma od kojih je molekula građena.

Količina tvari n mjeri se u jedinicama (mol). Broj molekula u jednom molu tvari je Avogadrova konstanta .

Molarna masa tvari jednaka je omjeru mase tvari m i količine tvari n:

.

Slijedi da je .


      

© Hologram 2005-2019