Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Coulombov zakon

Previous Chapter Next

Naboji  i  na udaljenosti r u sredstvu dielektričnosti  međusobno djeluju silom:

 ,

*,  - naboj izražen u jedinicama coulomb, a oznaka jedinice je C
 – udaljenost
 - relativna dielektričnost sredstva, bezdimenzionalna veličina. U vakuumu je .
 - dielektričnost vakuuma


      

© Hologram 2005-2019