Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Električni kapacitet

Previous Chapter Next

Električni kapacitet vodiča je:

Q – naboj koji se nalazi na vodiču
U - potencijal

Jedinica za kapacitet je farad, a oznaka jedinice je F. .

Kapacitet pločastog kondenzatora površine ploča S i razmaka među pločama d je

 , .

Električno polje unutar pločastog kondenzatora je homogeno, jakosti:

Energija električnog polja kondenzatora jednaka je:

.


      

© Hologram 2005-2019