Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Jednadžba leće

Previous Chapter Next

Jednadžba leće:

a - udaljenost predmeta od leće
b - udaljenost slike od leće
f - žarišna daljina leće
R1, R2 - polumjeri zakrivljenosti sfernih dioptara koji čine leću
n - relativni indeks loma sredstva od kojeg je leća napravljena u odnosu na sredstvo u kojem se nalazi

Kad je b negativno, slika je virtualna, a kad je pozitivno, slika je realna.

Žarišna daljina konvergentne leće je pozitivna, a divergentne negativna.

Povećanje leće je omjer visine slike y' i visine predmeta y:

Kad je m negativno, slika je obrnuta, a kad je pozitivno slika je uspravna.

Jakost ili konvergencija leće jednaka je:.


      

© Hologram 2005-2019