Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Nultočke polinoma, dijeljenje polinoma

Previous Chapter Next

Polinom n-tog stupnja je funkcija oblika

.

 je nultočka polinoma  ako je . Općenito, polinom n-tog stupnja ima n nultočaka koje mogu biti realne ili kompleksne. Polinom možemo faktorizirati:

gdje su , ,..., nultočke polinoma.

Ostatak pri dijeljenju polinoma  s  jednak je vrijednosti . Ako je  nultočka polinoma , onda je  djeljiv s .

Općenito, dijeljenjem polinoma  Pn(x)  polinomom  Pm(x)  dobivamo kvocijent
Qn-m(x)  i ostatak  R(x)  čiji je stupanj manji od m:

.


      

© Hologram 2005-2019