Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-94-32 - Prijemni ispit EFZG 1994

Previous Chapter Next

Funkcija  f(x) = mx2mx + m – 3  poprima pozitivne vrijednosti na cijelom području definicije ako i samo ako  m  pripada skupu

1. [-4,0]                         2. [0,4]                          3. á4,+¥ñ                       4. [4,9]

Da bi kvadratna funcija  ax2 + bx + c  poprimila pozitivne vrijednosti na cijelom području definicije treba biti:

1.  a > 0  da za  x ® ¥  f(x) ®  ¥

2. b2 – 4ac < 0  da ne siječe os x

Iz ovoga zaključujemo da je m > 4 (iz prvog uvjeta imamo da je m pozitivan).

Dakle, .


      

© Hologram 2005-2019