Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-97-07 - Prijemni ispit EFZG 1997

Previous Chapter Next

Ako kvadratna funkcija  f(x) = x2 + bx + c  siječe os  x  u točkama  T1(2,0)  i  T2(-3,0), tada je zbroj parametara  b  i  c  jednak

1. –3                              2. –4                              3. –5                              4. –6

Točke u kojima parabola sječe os x su upravo nultočke, pa ćemo iskoristiti Vieteove formule:

Mi imamo a = 1, pa je:


      

© Hologram 2005-2019