Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-97-45 - Prijemni ispit EFZG 1997

Previous Chapter Next

Polinom f(x) = x5 + 3x4 + ax3 – 2x + 6 je djeljiv polinomom g(x) = x + 1 ako je a jednako

1. 5                                2. 8                                3. 12                              4. 10

Ako je polinom f(x) djeljiv polinomom g(x) tada postoji polinom r(x) tako da je:

f(x) = g(x) × r(x)

Iskoristiti ćemo činjenicu da ako je neki x nultočka f(x) tada je on nultočka i g(x), dakle u našem slučaju:

Uvrstimo -1 u f(x):

Ako je f(x) djeljiv sa g(x) parametar a = 10.


      

© Hologram 2005-2019