Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-108 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Dva su vrha trokuta  A(3,5)  i  B(-2,1), a treći vrh  C  pripada osi ordinata. Odredite koordinate vrha  C  ako je površina tog trokuta 11.

1. C (0,7)  ili  C (0, -1.8)                       2. C (0,-7)  ili  C (0, 1.8)

                               3. C (0,2)  ili  C (0, -3.5C                             4. C (0,-2)  ili  C (0, 3.5)

Površinu trokuta rastavimo na dva trokuta  ADC i BDC.

 


Površine tih trokuta su:

Visine v1 i v2 su jednake udaljenosti točaka  A i B od x osi, tj.:

Udaljenost točke D od C je jednostavno apsolutna razlika njihovih ordinata.
Treba samo naći koordinate točke D koja se nalazi na sjecištu pravca AB i y osi:

Imamo:

Dakle,

Točke su C1 (0, -1.8) i C2 (0, 7).


      

© Hologram 2005-2019