Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-00-198 - Prijemni ispit EFZG 2000

Previous Chapter Next

U trokutu ABC povučen je kroz težište pravac p paralelan sa stranicom AB, koji siječe stranicu AC u točki , a stranicu BC u točki . Ako je polumjer opisane kružnice trokuta ABC 12 cm, odredite polumjer opisane kružnice trokuta .

1. 4 cm                          2. 8 cm                          3.  cm                     4. 10 cm

Trokuti ABC i  su slični, pa je omjer njihovih odgovarajućih stranica, težišnica, polumjera opisanih kružnica i ostalih karakterističnih dužina konstantan.

Prema tome je .

Težište dijeli težišnicu trokuta u omjeru 1 : 2, pa je

Slijedi da je


      

© Hologram 2005-2019