Search
Saturday, September 19, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 PM-04-M16 - Prijemni ispit PMF 2004

Previous Chapter Next

Duljine stranica trokuta su , gdje je  prirodan broj. Najveći kut trokuta je

A.                B.                 C.                  D.                  E.

Najveći kut je nasuprot najduljoj stranici. Najmanji  za koji su stranice definirane je  i za tu vrijednost parametra najdulja je stranica a. Svi izrazi imaju pozitivne koeficijente, a najbrže je rastući izraz za a. Zaključujemo da je a najdulja stranica i  najveći kut trokuta, za sve , .

Prema kosinusnom teoremu:


      

© Hologram 2005-2019