Search
Monday, March 01, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-92-23 - Prijemni ispit FER 1992

Previous Chapter Next

Tetiva hiperbole  prolazi njezinim desnim žarištem i okomita je na realnu os hiperbole. Kolika je udaljenost rubne točke tetive u prvom kvadrantu od one asimptote hiperbole, koja prolazi tim kvadrantom?

A.                     B.                     C.                     D.                     E.

Fokus (žarište) hiperbole je:

Ako hiperbola ima oblik:

Budući da tetiva prolazi paralelno s y-osi, x-koordinata rubne točke je jednaka udaljenosti žarišta hiperbole f:

Situacija je skicirana na slici dolje.


Za zadanu hiperbolu asimptote su pravci: 

Nas zanima samo pozitivni predznak (prvi kvadrant). Umjesto da radimo okomicu iz točke na pravac, sjecište... koristit ćemo gotovu formulu za udaljenost točke (x0y0) i pravca = Ax + B (vidimo da je za našu hiperbolu a = 4, b = 3):


      

© Hologram 2005-2019