Search
Wednesday, June 03, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-96-28 - Prijemni ispit FER 1996

Previous Chapter Next

Tijelo mase 50kg užetom se vuče po horizontalnoj podlozi s koeficijentom trenja 0,2. Koliki kut čini uže s horizontalom ako sila, iznosa 97N, koja djeluje u smjeru napetog užeta vuče tijelo jednoliko po podlozi?

A. 18,7°               B. 0°                    C. 45°                  D. 11,2°               E. 22,4°

 


Tijelo se kreće jednoliko što znači da na njega ne djeluje sila: Fx i Ftr  se poništavaju.

Težina je umanjena za Fy:

Ova je jednadžba prilično nezgodna za riješiti. Uvedimo supstitucije:

Nakon kvadriranja jednadžbe i zamjene  dobivamo

Upotrebom formule za rješenje kvadratne jednadžbe i nakon sređivanja:

Kao što vidimo, postoje 2 rješenja. Drugo je ponuđeno kao odgovor, a za prvo ne znamo da li je postavljaču zadatka promaklo ili ga namjerno nije tražio.


      

© Hologram 2005-2019