Search
Friday, May 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-00-24 - Prijemni ispit FER 2000

Previous Chapter Next

Skup  je¼

A. elipsa               B. hiperbola          C. par pravaca      D. parabola          E. točka

Riješimo prvo jednadžbu:

Iz jednadžbe proizlaze dva uvjeta:

Kvadrati su uvijek veći ili jednaki nuli.

Da bi zbroj bio jednak nuli mora biti:

Dobili smo točku .

Dakle, zadani skup je točka.


      

© Hologram 2005-2019