Search
Friday, May 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-01-35 - Prijemni ispit FER 2001

Previous Chapter Next

Kondenzator kapaciteta 100 pF nabijem je pomoću baterije napona 100 V. Nakon toga nabijeni se kondenzator odspoji, a zatim se paralelno spoji s drugim nenabijenim kondenzatorom. Koliki je kapacitet drugog kondenzatora ako napon na paralelnom spoju iznosi 30 V?

A. 433.3 pF         B. 233.3 pF          C. 200.3 pF         D. 101.3 pF         E. 78.5 pF

Naboj na pločama kondenzatora:

Za prvi kondenzator naboj je: 

 C

Nakon spajanja sa drugim kondenzatorom Q ostaje isti, ali se raspodjeli na oba kondenzatora čiji je ukupni kapacitet u paralelnom spoju jednak:

Kada uvrstimo dobijemo kapacitet drugog kondenzatora:

 pF


      

© Hologram 2005-2019