Search
Monday, September 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-02-33 - Prijemni ispit FER 2002

Previous Chapter Next

Nabijena čestica giba se u magnetskom polju indukcije 0.5 T po kružnoj stazi polumjera 5 cm. Magnetsko polje je okomito na stazu čestice. Brzina čestice jest , a energija 25 keV. Koliki je naboj čestice izražen u jedinicama naboja elektrona?

A. 1e                    B. 4e                    C. 3e                    D. 1.5e                 E. 2e


Tijelo mase m u kružnoj putanji osjeća centrifugalnu silu u smjeru suprotnom od centra kružnice: .

Nabijena čestica koja se giba u magnetskom polju osjeća Lorentzovu silu: .

Primjenom pravila desne ruke možemo vidjeti da  ima smjer prema centru kružnice u svim točkama staze.

Da bi staza ostala kružnica te dvije sile moraju biti jednake po iznosu:

       

Dobili smo ciklotronsku jednadžbu.

Masu čestice možemo dobiti iz njezine energije i brzine:

Uvrstili smo energiju izraženu u eV pa je rezultat u jedinicama e, odnosno naboj elektrona. Da smo koristili energiju u J dobili bismo naboj u C.


      

© Hologram 2005-2019