Search
Friday, June 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-04-17 - Prijemni ispit FER 2004

Previous Chapter Next

Četverostrana pravilna uspravna piramida ABCDE ima za bazu kvadrat ABCD stranice duge 4 cm, a njezine pobočke su jednakostranični trokuti. Ako je točka T polovište brida , onda udaljenost točke T od vrha C iznosi

A. 3 cm                B. 4 cm                C.          D.          E.

Baza piramide je kvadrat stranice a, a pobočke su jednakostranični trokuti stranice a, pa su svi bridovi piramide jednaki a.

Kut  nađemo iz trokuta ACE.

Stranica AC je dijagonala kvadrata ABCD i jednaka je . Prema kosinusnom poučku za trokut ACE vrijedi

Primjenimo kosinusni poučak još jednom na trokut TCE da bismo odredili traženu udaljenost .


      

© Hologram 2005-2019