Search
Friday, May 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-05-27 - Prijemni ispit FER 2005

Previous Chapter Next

Koliko je puta Newtonova gravitacijska sila između dva protona u vakuumu manja od Coulombske odbojne sile između njih, ako razmak između središta dvaju protona iznosi ? (Masa protona jest , naboj protona je brojčano jednak naboju elektrona , Newtonova opća gravitacijska konstanta , dielektrična konstanta vakuuma .)

A.        B. 1                      C.        D.               E.

Gravitacijska sila između dva protona:

Coulombska (elektrostatska) sila između dva protona:

Omjer sile je

.

 u vakuumu iznosi 1, pa je

.

Omjer ne ovisi o r, pa podatak o udaljenosti nismo niti trebali.


      

© Hologram 2005-2019