Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-05-34 - Prijemni ispit FER 2005

Previous Chapter Next

Koliko će dublje uroniti drvena kocka brida 1 m u slatkoj vodi nego u morskoj vodi? Gustoća drveta je , morske vode , a slatke vode .

A. 0.1 m               B. 0.05 m             C. 0.2 m               D. 0.01 m             E. 0.07 m

Na kocku koja pluta u vodi djeluje sila teža  prema dolje i sila uzgona  prema gore. Te su dvije sile suprotnih smjerova i jednake po iznosu pa se poništavaju.

 

Sila uzgona jednaka je

,

gdje je  dio volumena kocke koji je uronjen u vodu i jednak je .

Prema tome je

Razlika dubine do koje kocka uroni u slatkoj odnosno morskoj vodi je


      

© Hologram 2005-2019