Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-00-21 - Prijemni ispit FER 2000

Previous Chapter Next

Pravac  tangira lijevu, a njemu paralelni pravac  desnu granu hiperbole . Ako ti pravci sijeku os x pod kutem 60°, onda je njihova međusobna udaljenost jednaka¼

A.                     B.                   C.                     D.                   E.

Tangente su pravci s jednadžbama  i .

Tangente zatvaraju s osi x kut od 60º, pa možemo odrediti njihove koeficijente smjera:

.

 i  naći ćemo iz uvjeta da pravac  bude tangenta hiperbole :

Udaljenost pravaca d nađemo iz pravokutnog trokuta na slici:


      

© Hologram 2005-2019