Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-04-15 - Prijemni ispit FER 2004

Previous Chapter Next

Točka T  udaljena je od svakog vrha jednakostraničnog trokuta 5 cm, a od svake njegove stranice
4 cm. Udaljenost točke T od ravnine trokuta iznosi

A. 13 cm              B.  6 cm               C.             D. 3 cm                E.

Točka i jednakostranični trokut razapinju uspravnu pravilnu trostranu piramidu. Udaljenosti točke od vrhova trokuta su bridovi, a udaljenosti od stranica su izvodnice te piramide. Traži se udaljenost točke od ravnine trokuta, odnosno visina piramide.

Prvo iz pobočke nađemo stranicu jednakostraničnog trokuta, pomoću Pitagorina teorema.

Visinu odredimo preko osjenčanog trokuta na slici: .

Kako je točka O u težištu jednakostraničnog trokuta, duljina x je jednaka trećini visine tog trokuta.


      

© Hologram 2005-2019