Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-89-23 - Prijemni ispit FER 1989

Previous Chapter Next

Točka simetrična točki  (10,6)  s obzirom na pravac  y = 2x+ 1  je

A. (-3,10)             B. (-2,15)             C. (7,12)              D. (-2,3)               E. (-2,12)

Najprije tražimo pravac okomit na zadan, a da prolazi kroz točku A = (10, 6):

Prema tome to je pravac:

Sjecište sa zadanim pravcem je u točki koja je rješenje sustava (presjek dva pravca)

Tražena točka je centralno simetrična točki A(10,6)  u odnosu na sjecište S(4,9). To je točka:

B(4-(10-4), 9-(6-9)) = B(-2, 12)


      

© Hologram 2005-2019