Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-90-02 - Prijemni ispit FER 1990

Previous Chapter Next

Kompleksni broj z iz prvog kvadranta kompleksne ravnine ima svojstvo da je Re z četiri puta veći od Im z. Koliko je puta Re(z)2 veći od Im(z)2?

A. 1,875               B. 2,55                 C. 2,85                 D. 4,875               E. 16

Kompleksni broj je oblika a + bi, gdje su  i  pozitivni budući da je broj iz prvog kvadranta. Broj možemo pisati kao:

Kvadriramo broj:

Omjer realnog i imaginarnog dijela je:


      

© Hologram 2005-2019