Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-91-23 - Prijemni ispit FER 1991

Previous Chapter Next

Najmanja udaljenost parabole  i pravca  iznosi

A. 4                      B. 1                                                     

Neka je t tangenta parabole koja je paralelna pravcu p, a D točka dirališta.

Najmanja udaljenost parabole i pravca p je udaljenost točke D i pravca p.

Jednadžba pravca p u eksplicitnom obliku je

.

t je paralelno s p, pa imaju isti koeficijent smjera k = 1.

Uvjet da pravac  y = kx + l  bude tangenta parabole  je

Jednadžba tangente t je

.

Koordinate točke D nađemo kao rješenje sustava jednadžbi parabole i pravca t:

Konačno, udaljenost točke D(3,6) i pravca  je

.


      

© Hologram 2005-2019