Search
Thursday, September 24, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-95-02 - Prijemni ispit FER 1995

Previous Chapter Next

Zbroj kvadrata rješenja jednadžbe iznosi

A. 10                    B. 2                      C. 5                      D. 3                      E. 4

Potenciramo bazu 2 sa cijelom jednadžbom. Potenciranje je inverzna operacija logaritmiranju pa se na taj način riješimo logaritama.

Supstitucija (uvodimo novu oznaku):

 

Kako je  imamo:

Kvadratna jednadžba oblika  ax2 + bx + c = 0  ima rješenja:

Vraćamo se na nepoznanicu x:


      

© Hologram 2005-2019