Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-98-18 - Prijemni ispit FER 1998

Previous Chapter Next

Simetrala dužine , A(-2,0), B(0,6), siječe os  Oy  u točki čija je ordinata jednaka

                                                                                 

Pravac koji spaja točke A i B ima koeficijent smjera:

Koordinate polovišta dvije zadane točke su srednja vrijednost koordinata:

Mi tražimo pravac okomt na AB koji prolazi kroz polovište. Taj pravac je oblika:

Uvrštavajući polovište nađemo konstantu b:

Sjecište s y-osi je y(0):


      

© Hologram 2005-2019