Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-99-12 - Prijemni ispit FER 1999

Previous Chapter Next

Duljine osnovica trapeza su 10 i 6, kutovi na osnovici 30° i 60°. Površina trapeza iznosi¼

A.                 B.               C.           D.           E.

Produžimo krakove trapeza ABCD tako da dobijemo trokut ABP. Zbroj kutova u trokutu je 180º pa je kut u vrhu P pravi. Površina trapeza jednaka je razlici površina pravokutnih trokuta ABP i DCP.


Zbog kuteva od 30º i 60º, trokut ABP možemo zamisliti kao polovicu jednakostraničnog trokuta kojemu je stranica jednaka , a visina jednaka . Dužina  je polovica stranice zamišljenog jednakostraničnog trokuta pa je .

Površina pravokutnog trokuta ABP jednaka je .

Na isti način, pomoću jednakostraničnog trokuta stranice c, odredimo dužine  i .

Površina pravokutnog trokuta DCP jednaka je .

Površina trapeza ABCD jednaka je .


      

© Hologram 2005-2019